Doradztwo podatkowe

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów
    zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie
  • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej w sprawach podatkowych.