Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • tworzenie (zmiany) polityki rachunkowości,
  w tym zakładowego planu kont
 • sprawdzanie prawidłowości dowodów księgowych pod względem formalnym
  i rachunkowym i ich dekretowanie
 • zapis dowodów księgowych w programie komputerowym, na poszczególnych kontach syntetycznych i analitycznych zgodnie
  z przyjętymi zasadami rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • archiwizowanie i zabezpieczanie przed utratą danych z programu finansowo-księgowego
 • sporządzanie raportów z danych wynikających z ksiąg w uzgodnionym zakresie
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
  i statystycznych
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych spółki CIT/właściciela PIT/wspólników PIT

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

prowadzenie-finansowej-ksiegi-przychodow-i-rozchodow-krosno
 • sprawdzanie prawidłowości dowodów księgowych pod względem formalnym
  i rachunkowym
 • zapis dowód księgowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zgodnie
  z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • archiwizowanie i zabezpieczanie przed utratą danych z podatkowej księgi przychodów
  i rozchodów
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych właściciela/wspólników PIT

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

prowadzenie-ewidencji-ryczaltowej
 • sprawdzanie prawidłowości dowodów księgowych pod względem formalnym
  i rachunkowym
 • zapis dowodów księgowych w ewidencji przychodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • archiwizowanie i zabezpieczanie przed utratą danych z ewidencji przychodów
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych właściciela/wspólników PIT w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego

Prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług

prowadzenie-rozliczeń-podatku-od-towarów-i-usług
 • sprawdzanie prawidłowości dowodów księgowych pod względem formalnym
  i rachunkowym
 • zapis faktur i innych dowodów w rejestrach zakupu i sprzedaży, zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT (w tym transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, eksport, odwrotne obciążenie)
 • przygotowanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (deklaracje, pliki JPK)

Doradztwo
podatkowe

doradztwo-podatkowe
 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników
  i inkasentów zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie
 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej w sprawach podatkowych.

Obsługa płacowa, ZUS, PIT, PFRON

zus-pit-pfron-krosno
 • przygotowywanie list płac pracowników
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło itp.)
 • rozliczenia z ZUS z tytułu składek na ubezpieczeni pracowników, zleceniobiorców, właścicieli
 • rozliczenia z US z tytułu PIT pracowników, zleceniobiorców
 • rozliczenia z PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych