Klauzula informacyjna dotycząca Polityki Ochrony Danych Osobowych dla kontrahentów

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych – Konsulting Prawno-Ekonomiczny sp. z o. o. w Krośnie, ul. Krakowska 21, KRS 0000142236, NIP: 6841010276, REGON 370274417
 2. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować:
 • listownie, na adres: 38-400 Krosno, ul. Krakowska 21
 • za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: biuro@konsultingpe.pl
 1. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody, wykonania zawartych umów, realizacji obowiązku prawnego oraz uzasadnionego interesu Administratora [art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO].
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
 • przedstawiciele i reprezentanci Konsultingu Prawno-Ekonomicznego sp. z o. o.,
 • pracownicy i współpracownicy Konsultingu Prawno-Ekonomicznego sp. z o. o.,
 • podmioty świadczące usługi obsługi prawnej na rzecz Konsultingu Prawno-Ekonomicznego sp. z o. o.,
 • podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz Konsultingu Prawno-Ekonomicznego sp. z o. o.,
 • organy państwowe i samorządowe, jak również Sądy Powszechne i Administracyjne;
 1. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza postanowienia RODO;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem współpracy i wykonaniem umowy;
 5. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany i nie będą profilowane.