Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

  • sprawdzanie prawidłowości dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
  • zapis dowodów księgowych w ewidencji przychodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • archiwizowanie i zabezpieczanie przed utratą danych z ewidencji przychodów
  • przygotowywanie rozliczeń podatkowych właściciela/wspólników PIT w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego