Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  • sprawdzanie prawidłowości dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
  • zapis dowód księgowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • archiwizowanie i zabezpieczanie przed utratą danych z podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • przygotowywanie rozliczeń podatkowych właściciela/wspólników PIT