Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • tworzenie (zmiany) polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
  • sprawdzanie prawidłowości dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym i ich dekretowanie
  • zapis dowodów księgowych w programie komputerowym, na poszczególnych kontach syntetycznych i analitycznych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • archiwizowanie i zabezpieczanie przed utratą danych z programu finansowo-księgowego
  • sporządzanie raportów z danych wynikających z ksiąg w uzgodnionym zakresie
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych
  • przygotowywanie rozliczeń podatkowych spółki CIT/właściciela PIT/wspólników PIT